Pancarta 02
Pancarta 08
Pancarta 07
Pancarta 01
Ajuntament
Municipi
Seu electronica
Turisme
Inici > Comunicació > Mapa Inforparticipa
MAPA INFORPARTICIPA
Qualitat i transparència de la comunicació pública

logo_info_participa

Inforpaticipa

L'Ajuntament de Caldes d’Estrac publica els 52 indicadors que avalua el  Laboratori de Periodisme i Comunicació per a la Ciutadania Plural  (LPCCP) de la UAB.

Podeu consultar aquí sota els 52 indicadors d'Infoparticipa i accedir a la informació de cadascun d'ells.

1r bloc - Qui són els representants polítics?

1. Es dóna informació bàsica sobre l'alcalde o alcaldessa: nom i cognoms, foto i partit polític?   
Clica aquí

2. Es dóna informació bàsica sobre l'alcalde o alcaldessa: biografia i/o currículum?  
Clica aquí  

3. Es dóna informació bàsica sobre els representants que formen part del govern: nom i cognoms, foto i partit polític?  
Clica aquí  

4. Es dóna informació bàsica sobre els representants que formen part del govern: biografia i/o currículum? 
Clica aquí 

5. Es dóna informació bàsica sobre els representants que no formen part del govern: nom i cognoms, foto i partit i polític?  
Clica aquí  

6. Es dóna informació bàsica sobre els representants que no formen part del govern: biografia i/o currículum?  
Clica aquí 

7. Es publiquen les retribucions (mensuals i/o anuals) dels representants polítics?  
Clica aquí

8. Es publiquen les declaracions d’activitats i béns dels càrrecs electes?  
Clica aquí 

9. Es publica l'agenda institucional de l'alcalde o l'alcaldessa? 
Clica aquí

10. Es publiquen al web dades de contacte dels membres del govern?  
Clica aquí

11. Es publiquen al web dades de contacte dels membres de l'oposició?  
Clica aquí

2n bloc - Com gestionen els recursos col·lectius?

12. Es dóna informació sobre la composició dels òrgans de govern: ple, junta de govern i/o comissions informatives?  
Clica aquí   Informació dels òrgans de govern (si buscar) 

Ple municipal

Comissions informatives

Junta de Govern Local

13. Es dóna informació sobre les competències i el calendari de treball d'aquests òrgans del govern? 
Clica a   Informació dels òrgans de govern (si buscar)

Ple municipal

Comissions informatives

Junta de Govern Local

14. Es publica l'organigrama complet amb els noms i cognoms de les persones responsables i les seves funcions? 
Clica aquí 

15. Es publiquen les convocatòries amb els ordres del dia previs a la celebració dels plens municipals? 
Clica aquí

16. Es publiquen les actes del Ple Municipal?  
Clica aquí  

17. Es publiquen els acords complerts de la Junta de Govern i/o les actes íntegres quan la Junta de Govern actuï en la delegació del Ple Municipal?  
Penjar els decrets que es ratifiquen al ple.

18. Es dóna informació del Pla de govern (PG), el Pla d’actuació municipal (PAM) i/o el Pla estratègic? (NO Rosa Pou)
En diverses pàgines: 
- Clica a  Pla de Govern 
- Clica a  Plans Locals

19. Es dóna informació del Pla d’ordenació urbanística municipal (POUM), Pla general d’ordenació (PGO) o altres normes de planificació urbanística, així com les seves modificacions puntuals? 
Clica aquí  

20. Es publiquen les Ordenances municipals, els Reglaments i/o altres disposicions de rellevància jurídica? 
- Acció de govern i normativa. Totes les ordenances i reglaments   Clica aquí 
- Ordenances fiscals (web municipal):  Clica aquí 
 - Ordenances fiscals (portal de transparència) : Clica aquí

Bloc 3 - Com gestionen els recursos econòmics: pressupostos, salaris, contractacions, subvencions...?

21. Es publica el pressupost de l'Ajuntament de l'any en curs i dels organismes autònoms i ens depenents en el cas d'existir? 
  Clica aquí   

22. Es publica informació sobre l’execució trimestral del pressupost de l’any en curs? 
Clica aquí  

23. Es publiquen les modificacions pressupostàries realitzades?  
Clica aquí 

24. Es publica informació sobre el compliment dels objectius d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera i/o el nivell d’endeutament? 
- Clica a   Estabilitat Pressupostària
- Clica a  Endeutament

25. Es publica la liquidació dels pressupostos d’exercicis anteriors i/o el compte general?  
- Clica a  Liquidació pressupostos
- Clica a  Compte general

26. Es publica la relació de llocs de treball i les retribucions del personal laboral i funcionari de l’ajuntament, segons les categories? 
- Clica a  Relació de llocs de treball.
- Clica a  Retribucions del personal.

27. Es publica el llistat i les retribucions dels directius i dels càrrecs de confiança, les seves funcions i el seu currículum? 
A l’Ajuntament de Caldetes, actualment, no hi ha directius ni càrrecs de confiança.

28. Es publica l’oferta de treball de l’ajuntament, el desenvolupament dels concursos públics i els resultats?  (si, link a tauler Gestiona)
Clica aquí  (Pots filtrar els anuncis per matèries, la matèria Recursos Humans recull les ofertes de feina)

29. Es publica l'inventari general del patrimoni de l'Ajuntament? 
Clica aquí

30. Es publiquen tots els contractes formalitzats, majors i menors? 
- Històric de contractes oberts i negociats:  Clica aquí 
- Històric de contractes menors:  Clica aquí

31. Es publiquen les licitacions en curs i la composició de les meses de contractació? 
Clica aquí   

32. Es publiquen les actes de les meses de contractació? 
Clica aquí  

33. Es publiquen les modificacions dels contractes formalitzats i les seves pròrrogues, les licitacions anul·lades i les resolucions anticipades? 
Clica aquí 

34. Es publica la relació completa de proveïdors, adjudicataris i/o contractistes i la quantia econòmica? 
Clica aquí
35. Es publica el període mitjà de pagament a proveïdors? 
Clica aquí

36. Es publiquen les subvencions atorgades, les respectives convocatòries i resolucions? En els casos en què no es convoquin s'explicitarà amb claredat. 
Clica a  Convocatòries de subvencions i ajuts
Clica a  Subvencions atorgades

37. Es publiquen els convenis signats, especificant les parts, el seu objecte i les obligacions econòmiques que se'n derivin, si és el cas? En els casos en què no se n'hagin firmat, s'explicitarà amb claredat. 
Clica aquí

38. Es publica el cost i les característiques de les campanyes de publicitat institucional als mitjans de comunicació? En els casos en que no se’n realitzin, s’explicitarà amb claredat. 
Clica aquí

Bloc 4 - Quina informació proporcionen sobre el municipi i la gestió dels recursos col·lectius?

39. Es publiquen notícies, informacions i/o opinions sobre les actuacions dels membres del govern relacionades amb la gestió del govern? 
Clica a  Notícies 

40. Es publiquen notícies, informacions i/o opinions sobre les actuacions dels membres de l’oposició i/o dels grups polítics relacionades amb el control de la gestió del govern? 
Clica aquí  

41. Es publica informació sobre el desenvolupament del Ple, les mocions presentades pels diferents grups polítics, el debat i els acords? 
- Actes de Ple (Govern Obert - AOC):  Clica aquí 
- Àudios, extractes i ordres del dia del Ple:  Clica aquí 

42. Es dóna informació històrica sobre el municipi? 
Clica aquí  

43. Es dóna informació sobre la situació del municipi: dades del terme municipal, la població empadronada i la seva diversitat social, les activitats econòmiques, els equipaments culturals i d’oci...? 
- Situació:  Clica aquí   
- Equipaments:  Clica aquí   
- Estadístiques:  Clica aquí

44. S'ofereix al web l'agenda d'activitats municipals i ciutadanes?  
Clica aquí   

45. Es publica el contacte amb al persona responsable de premsa, informació i/o comunicació de la Corporació, ja sigui tècnica o política?  
Clica aquí

Bloc 5 - Quines eines s'ofereixen per a la participació ciutadana?

46. Es dóna informació al web del reglament de Participació Ciutadana o altres normes relacionades? (no, s’ha d’aprovar per ple)

47. Es dóna informació al web d’altres mecanismes o ens de participació que estiguin vigents com consells territorials, consells de ciutat, consells sectorials? 
Clica aquí Participació Consell Comarcal del Maresme(no, fer apartat participació i posar els de links al consell comarcal)

  • Clica aquí Consorci per al Tractament de Residus sòlids urbans del Maresme

48. Es publiquen les actes de les reunions dels altres mecanismes o ens de participació esmentats en l'indicador 47? 
Clica aquí

49. S’ofereix al web el directori d’entitats i associacions del municipi i/o el registre dels grups d’interès, si és el cas? 
Clica aquí

50. S'ofereixen al web instruments de consultes i/o participació sobre temes actuals d'interès local? 
Clica aquí

51. S'ofereix al web la relació dels serveis que presten (Carta de Serveis) i els compromisos davant la ciutadania? (No, realitzar els serveis)


52. Es proporcionen al web instruments per valorar els serveis, i per presentar queixes o suggeriments sobre el seu funcionament? 

AJUNTAMENT DE CALDES D'ESTRAC
Plaça de la Vila s/n | 08393 Caldes d'Estrac | 93 791 00 05