Ajuntament de
Caldes d'Estrac
Durant la sessió, es va aprovar inicialment el pressupost municipal per a l'any 2023, que va ascendir a 5.101.401 euros, un 3,3% més que el pressupost municipal per a l'any 2022

Ple Extraordinari 28/12El passat dimecres 28 de desembre, l’Ajuntament de Caldes d’Estrac va celebrar el sisè Ple municipal extraordinari de l’any de forma presencial a les instal·lacions del consistori caldenc. La sessió plenària va ser retransmesa en directe a través del canal de Youtube de l’Ajuntament de Caldes d’Estrac. El primer punt de l’ordre del dia va ser l’aprovació d’un conveni de l’àmbit de la promoció econòmica. L’alcalde Òscar Baró va explicar que es tractava d’un conveni de quatre anys de durada, renovable anualment fins a quatre anys més, amb el Consell Comarcal del Maresme. Baró va comentar que l’acord de col·laboració englobava cinc serveis: concertació territorial, programa referent ocupació juvenil, oficina tècnica laboral, xarxa de productes de la terra i emprenedoria i empresa. Baró va concretar el cost dels diferents serveis per a l’Ajuntament de Caldes d’Estrac: concertació territorial (190,10 euros), programa referent ocupació juvenil (21,37 euros), oficina tècnica laboral (510,57 euros), xarxa de productes de la terra (466,94 euros) i emprenedoria i empresa (162,43 euros). Joaquim Arnó de Junts per Caldes va exposar que el Consell Comarcal del Maresme oferia molts serveis als municipis i que el conveni feia referència únicament als serveis de l’àmbit de la promoció econòmica que estaven finançats conjuntament entre el Consell Comarcal del Maresme i l’Ajuntament de Caldes d’Estrac. El punt va ser aprovat per unanimitat. El segon punt de l’ordre del dia va ser l’aprovació de la licitació de les parades del mercat municipal P3 i P6 amb els seus corresponents magatzems M3 i M6. L’alcalde Òscar Baró va comentar que es tractava d’un procediment negociat, sense publicitat, en el qual hi participaven tres persones interessades en la darrera licitació. Baró va especificar que l’objectiu era tenir totes les parades del mercat municipal en funcionament. El regidor Miquel González va detallar que el procediment negociat estava avalat per un informe jurídic de secretaria-intervenció, va avançar que les propostes diversificarien l’oferta del mercat municipal i va afirmar que la voluntat era tancar durant el mes de gener els acords amb les persones interessades per tal de poder tenir les parades del mercat municipal operatives el més aviat possible. Albert Batlle de Gent d’Estrac va recordar que en el seu moment es va mostrar a favor de la licitació de les parades del mercat municipal, tot i que va voler posar sobre la taula la reforma del mercat municipal, i enguany es tornava a mostrar a favor. L’alcalde Òscar Baró va respondre que es va acordar posar la mateixa data de finalització als contractes de totes les parades del mercat municipal per tal d’alinear-los i obrir la possibilitat d’una remodelació del mercat municipal quan els contractes finalitzessin l’any 2027. Baró va puntualitzar que amb contractes en vigor i compromisos adquirits era molt complicada la reforma del mercat municipal. Elisabeth Segura de Junts per Caldes va exposar que coincidia en la necessitat de promoure l’activitat econòmica al municipi, però no compartia la idea del mercat municipal, ja que trobava que darrerament s’estava optant per serveis que s’allunyaven dels tradicionals d’un mercat municipal, com, per exemple, nodrir de productes bàsics a la població. L’alcalde Òscar Baró va refermar el compromís de l’equip de govern amb la dinamització econòmica del municipi i del mercat municipal, va afirmar que no hi havien hagut tants canvis en l’ocupació de les parades del mercat municipal durant els darrers anys i va anunciar que arran de la darrera licitació hi hauria una nova parada de menjars preparats. Baró va afegir que la diversificació de l’oferta era un fet positiu pel municipi i que es continuarien impulsant accions, com, per exemple, noves edicions de la nit de tapes, i actuacions de manteniment a les instal·lacions del mercat municipal. Joan Baró de PSC va afirmar que creia que es tractava d’una bona oportunitat per a reactivar econòmicament el municipi i oferir noves activitats al poble. Eusebi Passarell d’ERC va comentar que el mercat municipal de Caldes d’Estrac, com el de la majoria de municipis catalans, havia canviat com ho havia fet la societat catalana. El punt va ser aprovat amb els vots a favor d’ERC, PSC i Gent d’Estrac i les abstencions de Junts per Caldes.

Tot seguit, el tercer punt de l’ordre del dia va ser la votació de la urgència d’incloure en la sessió plenària l’aprovació de la cessió d’un terreny per a zona verda al Camí Ral número 45-47. La urgència va ser aprovada amb els vots a favor d’ERC, PSC i Gent d’Estrac i les abstencions de Junts per Caldes. El quart punt de l’ordre del dia va ser l’aprovació de la cessió d’un terreny per a zona verda al Camí Ral número 45-47. El regidor Miquel González va explicar que es tractava d’una porció de terreny de l’edifici situat al Camí Ral número 45-47, on s’havia aplicat la normativa vigent que establia que s’havia de cedir un espai per a zona verda. González va afegir que s’havia signat un conveni de pas per a poder accedir-hi a través de la finca, ja que des del Parc de Can Muntanyà era impossible, i va comentar que el manteniment de l’espai el faria la propietat. El punt va ser aprovat per unanimitat. A continuació, el cinquè punt de l’ordre del dia va ser la votació de la urgència d’incloure en la sessió plenària l’aprovació de l’increment retributiu de l’1,5% per al personal laboral i funcionari de la corporació municipal de l’Ajuntament de Caldes d’Estrac. La urgència va ser aprovada per unanimitat. El sisè punt de l’ordre del dia va ser l’aprovació de l’increment retributiu de l’1,5% per al personal laboral i funcionari de la corporació municipal de l’Ajuntament de Caldes d’Estrac. L’alcalde Òscar Baró va explicar que la mesura venia determinada pels pressupostos generals de l’Estat que establien un increment retributiu de l’1,5% per al personal laboral i funcionari. El punt va ser aprovat per unanimitat. Seguidament, el setè punt de l’ordre del dia va ser la votació de la urgència d’incloure en la sessió plenària l’aprovació de l’increment retributiu de l’1,5% i del 2% per als càrrecs electes amb dedicació parcial de la corporació municipal de l’Ajuntament de Caldes d’Estrac. La urgència va ser aprovada per unanimitat. El vuitè punt de l’ordre del dia va ser l’aprovació de l’increment retributiu de l’1,5% i del 2% per als càrrecs electes amb dedicació parcial de la corporació municipal de l’Ajuntament de Caldes d’Estrac. L’alcalde Òscar Baró va explicar que els regidors Òscar Baró, Joan Baró i Laura Aloy eren els tres càrrecs electes amb dedicació parcial de la corporació municipal de l’Ajuntament de Caldes d’Estrac. Baró va exposar que es proposava un increment de l’1,5% com al personal laboral i funcionari i un increment del 2% com es va fer durant el passat mes de març al personal laboral i funcionari, però que per una qüestió de saturació administrativa no s’havia tramitat abans. El punt va ser aprovat amb els vots a favor d’ERC i PSC i les abstencions de Junts per Caldes i Gent d’Estrac.

El novè punt de l’ordre del dia va ser l’aprovació del pressupost municipal per a l’any 2023. L’alcalde Òscar Baró va declarar que la voluntat era continuar amb una política econòmica seriosa, millorant la salut econòmica dels comptes municipals tot i el complicat context internacional i la manca de finançament del món local. Baró va exposar que per a l’exercici 2023 es disposaria de menys ingressos i es tindrien més despeses, com, per exemple, l’encariment destacable d’alguns subministraments com el combustible, el gas o l’electricitat i en general, de la majoria de subministraments i serveis a causa de l’increment de l’Índex de Preus de Consum. Pel que fa a l’endeutament, Baró va afirmar que es passaria d’un 40% a finals de l’any 2021 a prop d’un 60% a finals de l’any 2022 arran els darrers préstecs concertats per a fer front a la renovació de les canonades de fibrociment de la xarxa d’aigua potable i la remodelació del consultori mèdic i de les dependències policials. Baró va afegir que durant l’exercici 2023 també s’amortitzarien préstecs a llarg termini per tal de mantenir la bona salut econòmica dels comptes municipals. En concret, Baró va explicar que durant l’any 2023 es rebaixaria l’endeutament, ja que es preveia dedicar 406.000 euros a l’amortització de préstecs enfront de la contractació d’un nou crèdit de 199.700 euros sense interessos. Pel que fa a les inversions previstes, l’alcalde Òscar Baró va comentar que ascendien a 293.951,33 euros, dels quals 199.700 euros es finançarien amb un crèdit de la Diputació de Barcelona, 49.498,33 euros amb dues subvencions de la Diputació de Barcelona i 44.753 euros amb una subvenció dels fons europeus NextGeneration canalitzada per la Generalitat de Catalunya. Tot seguit, Baró va enumerar les inversions previstes: 4.000 euros per a noves càmeres de videovigilància, 3.100 euros per a integració informàtica, 18.000 euros per a equipaments de parcs infantils, 72.963,85 euros per a millores dels accessos de l’Ajuntament, 6.000 euros per a remodelació d’equipaments municipals, 109.460 euros per a millores a la via pública, 4.000 euros per a contenidors, 2.000 euros per a mobiliari, 10.000 euros per a bandes reductores, 21.287,48 euros per a actuacions per a fer front a l’emergència climàtica, 21.780 euros per a la millora de la zona esportiva i 21.360 euros per a l’elaboració del POUM. Pel que fa als ingressos, l’alcalde Òscar Baró va anunciar que el total del pressupost municipal per a l’any 2023 ascendia a 5.101.401 euros, un 3,3% més que el pressupost municipal per a l’any 2022. A continuació, Baró va enumerar els ingressos per capítols: 2.358.700 euros per impostos directes, 130.000 euros per impostos indirectes, 1.049.850 euros per taxes i altres ingressos, 1.068.400 euros per a subvencions, 200.500 euros per ingressos patrimonials, 94.251 euros per transferències de capital i 199.700 euros per passiu financer. Pel que fa a les despeses per capítols, l’alcalde Òscar Baró va enumerar: 2.128.254 per personal, 2.028.971 per despeses corrents, 14.500 euros per interessos, 229.725 euros per subvencions, 293.951 euros per inversions reals i 406.000 euros per despeses financeres. Pel que fa a les despeses per regidories, l’alcalde Òscar Baró va detallar que les àrees de Via Pública i Medi Ambient, Serveis Urbans, Govern Local, Hisenda, Urbanisme i Habitatge i Acció Social eren les que disposaven de més pressupost, seguides d’Ensenyament, Promoció Econòmica, Comerç, Turisme i Termalisme, Cultura, Esports, Comunicació i Participació Ciutadana, Gent Gran, Joventut i Salut.

Albert Batlle de Gent d’Estrac va iniciar la seva exposició destacant el poc temps per a analitzar els comptes municipals i va afirmar que es tractava d’un pressupost municipal en la línia dels anteriors. En el capítol dels ingressos, Batlle va opinar que es tractava d’una gestió millorable i va incidir en la davallada dels ingressos per les concessions a causa del tancament del balneari de la platja, del gimnàs poliesportiu i dels mòduls del Parc Joan Maragall i de la gestió de l’aparcament del Parc Joan Maragall i l’aparcament de les Escales del Fondo. Batlle va celebrar l’arranjament de la zona blava, que preveia nous ingressos als comptes municipals, tot i que va lamentar que no s’hagués solucionat amb anterioritat, i va destacar que els impostos indirectes s’haurien de destinar a despeses extraordinàries o inversions, ja que no es podia saber amb exactitud el seu import. Batlle també va comentar que segons els seus càlculs arran l’anàlisi d’informacions oficials la ràtio d’endeutament se situava actualment prop d’un 65% i va recordar l’informe de la secretària-interventora que a principis de l’any 2022 advertia de la necessitat de verificar la situació econòmica del consistori. En el capítol de les inversions, Batlle va suggerir dedicar el pressupost de l’àrea de Via Pública a la millora del Pont del Sergent i Sant Pere Abanto i va mostrar-se a favor de la resta de propostes. Batlle va demanar saber més sobre la plantilla per a l’exercici 2023, sobre el procés d’estabilització del personal, sobre les negociacions del quadrant de la Policia Local de Caldes d’Estrac i sobre les bases d’execució per a l’exercici 2023. Batlle va concloure la seva exposició tornant a demanar un reconeixement de la feina dels regidors i de les regidores de l’oposició. L’alcalde Òscar Baró va respondre que l’essència del pressupost municipal per a l’exercici 2023 s’havia fet arribar als grups municipals a principis de desembre i l’estat d’execució de l’actual pressupost municipal s’havia enviat de manera periòdica quan els grups municipals ho havien sol·licitat. Baró va afirmar que la concessió de l’aparcament del Parc Joan Maragall s’havia pagat amb regularitat i que la concessió del gimnàs poliesportiu no havia suposat durant la darrera concessió un ingrés per al consistori i que fruit d’uns reequilibris econòmics es convertia en una despesa de prop de 50.000 euros anuals. Baró també va voler destacar la gestió de la zona blava i va repetir que l’endeutament a finals de l’any 2022 se situaria en prop d’un 60% a causa dels darrers préstecs concertats. Així mateix, Baró va explicar que els darrers préstecs concertats no estarien comptabilitzats a l’exercici 2023 perquè tenien una carència d’un any i es començarien a pagar a l’exercici 2024, així com tampoc s'incloïa el petit import del conveni de col·laboració amb Agbar per a arranjar les canonades de fibrociment de la xarxa d’aigua potable del carrer de la Mercè i instal·lar un element reductor de pressió, ja que no es considerava un préstec a llarg termini i les citades obres suposaven menys ingressos anuals per part d’Agbar, fet que estava previst en el pressupost municipal. Pel que fa a la plantilla per a l’exercici 2023, Baró va puntualitzar que l’únic canvi destacable era la supressió de la plaça de tècnica A2 de secretaria i recursos humans i la creació de la plaça de tècnica A2 de turisme i va comentar que s’havia aprovat amb anterioritat per part dels sindicats en mesa de negociació, on també s’havia parlat del quadrant de la Policia Local de Caldes d’Estrac. Baró va coincidir en la necessitat de dignificar la tasca dels regidors i de les regidores de l’oposició i va opinar que durant la propera legislatura seria un bon moment per a abordar la qüestió entre els diferents grups municipals.

Joaquim Arnó de Junts per Caldes va iniciar la seva exposició afirmant que considerava que hi havia una manca de voluntat negociadora, ja que amb les eleccions municipals del proper mes de maig la meitat del pressupost municipal l’hauria de gestionar un nou govern municipal i va afirmar que es tractava d’un pressupost municipal electoralista destinat a agradar la població durant els darrers sis mesos de mandat i sense buscar finançament extern i subvencions que no carreguessin les arques municipals. Arnó va posar sobre la taula altres maneres de treballar, com, per exemple, com s’elaborava el pressupost al Consell Comarcal del Maresme, tenint en compte l’opinió dels grups de l’oposició, o com l’any 2015 a l’Ajuntament de Caldes d’Estrac es va retirar el pressupost municipal de l’ordre del dia de la sessió plenària perquè un grup municipal de l’oposició va demanar més temps amb la voluntat d’arribar a acords. Arnó va recordar que l’any 2020 van votar a favor del pressupost municipal a canvi d’incloure un seguit de temes mediambientals, que no es van executar, l’any 2021 van abstenir-se al pressupost municipal considerant que la pandèmia no havia permès portar a terme les inversions mediambientals i aquestes tornaven a estar recollides al full de ruta, però tampoc es van executar, l’any 2022 van tornar a abstenir-se amb la voluntat que la decisió presa i els desafortunats desastres naturals dels darrers anys farien reflexionar sobre la conveniència de consensuar acords. Arnó va lamentar la falta de predisposició de buscar consensos de l’equip de govern i va coincidir en el poc temps per a analitzar les dades del pressupost municipal. Arnó també va destacar que el planeta es trobava davant d’una crisi energètica sense precedents, que la Unió Europea, l’Estat i la Generalitat de Catalunya promovien les energies alternatives i obrien línies de subvencions per a fomentar l’autoconsum i en aquest marc, va insistir en la manca de mesures del govern municipal per a la mateixa Administració i per a incentivar la població i va recordar la creació de la planta fotovoltaica i la instal·lació de plaques tèrmiques a diversos equipaments municipals, així com la voluntat d’ampliar la bonificació de l’Impost sobre Béns Immobles a un 50% per un termini de cinc anys, d’habilitar més punts de recàrrega de vehicles elèctrics i de crear una comunitat energètica. Arnó també va parlar de les possibles accions en l’àmbit social i en l’àmbit esportiu i de les possibles actuacions per a la gent gran. Arnó va concloure la seva exposició fent referència a algunes previsions d’ingressos i de despeses del pressupost municipal, uns 50.000 euros en despeses jurídiques i uns 80.000 euros en ingressos per multes i sancions, i va afirmar que aquestes dues dades reflectien una política municipal repressiva, amb una manca de diàleg i una imposició de sancions administratives. L’alcalde Òscar Baró va lamentar la utilització del temps per a debatre sobre el pressupost municipal per a fer un míting polític. Baró va afirmar que el context internacional dels darrers anys havia estat molt complicat amb la pandèmia i el temporal Glòria, entre altres, obligant a ajustar les voluntats de govern a l’hora de fer inversions, i va repetir que es tractava d’un pressupost municipal que continuava l’acció de govern dels darrers anys. Baró també va aprofitar per a comentar que el parc fotovoltaic va suposar un cost de gairebé dos milions d’euros i que presentava importants problemes de disseny, d’ombres que reduïen la productivitat i de tancaments que feien que no treballessin les plaques amb completa eficiència i va lamentar la presentació del parc fotovoltaic com la gran actuació, així com la menció del molinet de la Riera que es va espatllar ràpidament, la minúscula prova pilot per a escalfar aigua al magatzem de la brigada municipal o els carregadors elèctrics que no van funcionar gairebé mai, no es van legalitzar i van quedar obsolets. Baró va afegir que des de l’equip de govern no s’havia declinat mai cap reunió i que es mantenien totes les trobades possibles per a explicar, parlar i debatre sobre les qüestions del consistori, així com va insistir que l’equip de govern havia apostat clarament per l’acció social, incrementant el pressupost municipal durant els darrers anys sobretot arran els efectes econòmics i socials de la pandèmia, i per la gent gran, augmentant progressivament la subvenció a l’associació i les activitats programades. De la mateixa manera, Baró va exposar que la gran majoria de sentències judicials estaven sent favorables a l’Ajuntament de Caldes d’Estrac i va puntualitzar que la Policia Local de Caldes d’Estrac era un organisme autònom que decidia les multes i les sancions que havia d’aplicar al municipi. Joan Baró de PSC va declarar que s’havia fet sempre el manteniment de la zona blava, tot i els canvis d’empreses concessionàries i la manca de materials, i va defensar que el pressupost municipal per a l'any 2023 s’havia elaborat de la millor manera possible per a cobrir les necessitats de la població caldenca. El punt va ser aprovat amb els vots a favor d’ERC i PSC i els vots en contra de Junts per Caldes i Gent d’Estrac.

Escolta el ple:

Informació publicada el 4 de gener de 2023