Obrir/tancar men˙

Ajuntament de Caldes d'Estrac

Inici | Seu electr˛nica
Seu electr˛nica
Obrir/tancar men˙ lateral

La normativa vigent reconeix el dret de la ciutadania i les empreses a relacionar-se amb l'Administració per mitjans electrònics, és per això que va sorgir la necessitat de creació de la Seu electrònica. Altrament la Seu assegura la disponibilitat, l'accés, la integritat, l'autenticitat, la confidencialitat i la conservació de les dades que s'hi gestionen.

La Seu electrònica és l'adreça electrònica segura al servei dels ciutadans/anes i empreses, tant de Caldes d´Estrac com de fora del municipi. L'Ajuntament de Caldes d´Estrac és el titular, responsable de la gestió i l'administració de la mateixa. Gaudeix de la màxima seguretat en els protocols de comunicació i contribueix a un ús més eficaç i eficient dels recursos públics. L´ oficina virtual està oberta a totes hores i durant tots els dies de l'any.

La Seu electrònica garanteix la qualitat de la informació publicada, a més d´una navegació i comunicació segures. Està sotmesa als principis d'accessibilitat, seguretat, responsabilitat, disponibilitat, neutralitat i interoperabilitat de la normativa en vigor.

Normativa en matèria d'Administració Electrònica

- Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2015-10565

- Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.

https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2015-10566

 
Pujar al principi de la pÓgina