Pancarta 01
Pancarta 08
Pancarta 07
Pancarta 02
Ajuntament
Municipi
Seu electronica
Turisme
NOTíCIES
L'Ajuntament de Caldes d'Estrac celebra el tercer Ple municipal ordinari del 2023
Durant la sessió plenària es va aprovar un conveni amb el Consell Comarcal del Maresme per adherir-se al programa "Temps de cures", per al període 2023-2026

El passat 15 de maig, l'Ajuntament de Caldes d'Estrac va celebrar el darrer Ple municipal ordinari del mandat, de forma presencial a la Sala de plens del consistori caldenc. La sessió plenària va comptar amb la presència de veïns i veïnes i alhora va ser retransmesa en directe a través del canal de Youtube de l'Ajuntament de Caldes d'Estrac. El primer punt de l'ordre del dia va ser la votació de la urgència sobre les al·legacions de competències i ratificació d'acords de la junta de govern local. Albert Batlle, de Gent d'Estrac, va posar sobre la taula que aquesta és una "qüestió latent, que s'arrossega de fa mesos". L'alcalde va explicar que la motivació de la urgència era deguda a un escrit del grup de Junts. "L'escrit es dirigia al secretari i demanaven una acta de Ple on es delegués les competències a la junta de govern", va detallar l'alcalde, Òscar Baró. "A l'inici del mandat es va buscar, seguint les indicacions de secretaria, però no s'ha trobat. En mode preventiu portem aquest acord per ratificar totes les actes aprovades fins ara a la Junta de Govern Local, en particular sobretot les que requerissin la vocació de les competències de ple". La urgència del punt va ser aprovada amb els vots a favor d'ERC, PSC i Gent d'Estrac i els vots en contra de Junts per Caldes, qui no estaven d'acord amb la manera com s'havia exposat.Ple municipal ordinari maig 2023

El segon punt de l'ordre del dia va ser la votació de les al·legacions de competències i ratificació d'acords de la junta de govern local. És a dir, la ratificació de tots els acords i les actes que figuren al portal de transparència, per tal de delegar l'exercici de la competència al Ple. Albert Batlle, de Gent d'Estrac, va exposar que els informes de secretaria que acompanyen l'expedient "deixen clar que feia falta prendre l'acord de delegació de competències des de l'inici del mandat i com que aquesta delegació no es va fer els acords presos són nuls de ple dret". Al mateix temps, Batlle va dir que no considerava correcte fer una aprovació genèrica i donar per bons tots els acords de la junta de govern sense saber prèviament quins eren. En aquest sentit, va demanar una relació dels acords més recents adoptats en Junta de Govern. Joaquim Arnó, de Junts per Caldes, va exposar que ells esperaven una altra proposta que "garantís els acords i protegís totes les parts, més ben argumentada a nivell legislatiu". En la mateixa direcció que Gent d'Estrac, van exposar que al portal de transparència mancaven els acords del 2019 i que l'última acta corresponia al 25 de novembre del 2022. Finalment, Arnó, va posar en dubte la seguretat jurídica de l'acord. L'alcalde, Òscar Baró, va respondre que ell havia sigut coneixedor d'aquesta situació al final del mandat, en una comissió informativa. A més va afegir que amb la majoria de 8 sobre 11 regidors tenien legitimitat per aprovar tots els acords. "Aquesta solució s'ha proposat des de secretaria per assegurar el blindatge dels acords presos, no és una qüestió política. Amb el poc temps i la saturació administrativa no és possible i s'ha entès que donant les referències d'on està penjada la informació, i la referència de les lleis. Seguidament, el secretari va exposar l'única via que tenien per resoldre aquesta situació era l'acord de ratificació que es portava al Ple. Abans de votar, Albert Batlle, de Gent d'Estrac, va demanar posposar la votació per a després de les eleccions per tal de tenir una relació de tots els acords. Joaquim Arnó, de Junts, va fer una intervenció en el mateix sentit. El secretari va recordar que el consens plenari no és sinònim d'unanimitat i que per un "greu i insuperable col·lapse administratiu" no es podia enviar la relació de tots els acords. El punt es va aprovar amb els vots a favor d'ERC i el PSC i els vots en contra de Gent d'Estrac i Junts per Caldes.

El tercer punt de l'ordre del dia va ser la votació de la urgència desestimar les al·legacions d'un sindicat amb relació a la plantilla del personal de l'Ajuntament. L'alcalde, Òscar Baró, va exposar que el secretari havia desestimat les al·legacions per una qüestió jurídica. També va explicar la motivació de la urgència: "És el darrer Ple ordinari i cal avançar i aprovar definitivament la plantilla de personal. La urgència del punt va ser aprovada amb els vots a favor d'ERC i el PSC i les abstencions de Junts per Caldes i Gent d'Estrac.

El quart punt de l'ordre del dia va ser la votació de la resolució de les al·legacions associades a la modificació de la plantilla. Des de Gent d'Estrac, Albert Batlle va exposar que tenia dubte sobre el procediment de nomenament. "A més ara trobem uns representants sindicals que presenten unes al·legacions de 10 pàgines. No em sembla encertat que la desestimació de les al·legacions es fonamenti amb una suposició que no hi apareix. Hi hauria d'haver una resposta més contundent", va afirmar. El secretari va respondre que l'arbitratge no entra dins la llei laboral, i que, per tant, va ser un procediment coherent. "En cap moment es parlava, en aquests documents, del mecanisme d'estabilització ni de què aquestes places no s'anessin a funcionaritzar. Es van celebrar taules de negociació amb els representants sindicals. En conseqüència, la resposta és que aquestes afirmacions de les al·legacions cauen pel seu propi pes", va dir. Finalment, es va tirar endavant la resolució de les al·legacions per tal de poder aprovar definitivament la plantilla. El punt es va aprovar amb els vots a favor d'ERC i el PSC, l'abstenció de Junts per Caldes i els vots en contra de Gent d'Estrac. Joaquim Arnó, de Junts per Caldes, va apuntar que hagués sigut positiu que l'aprovació retroactiva de l'aprovació definitiva de les places s'hagués fet abans de la presa de possessió. L'alcalde, Òscar Baró, va reconèixer que idealment s'hauria d'haver modificat la plantilla, després creat la plaça i finalment s'hauria d'haver fet la presa de possessió.

El cinquè punt de l'ordre del dia va ser la votació de l'acta de la sessió plenària número 3 del 30/03/2023. Elisabeth Segura, de Junts, va reiterar que les actes no reflecteixen les seves intervencions. L'alcalde, Òscar Baró, va apuntar que la vídeo-acta està a disposició de tothom i que compleix amb tots els requisits que s'estableixen per llei. El punt es va aprovar amb els vots a favor d'ERC i el PSC, l'abstenció de Gent d'Estrac i els vots en contra de Junts per Caldes.

El sisè punt de l'ordre del dia va ser la votació de la modificació de crèdit número 5 del 2023. L'alcalde, com a regidor d'hisenda, va detallar que la modificació era d'un import total de 101.560 euros, finançada amb romanent de tresoreria. La partida correspon a l'alta de crèdit d'una sèrie d'aplicacions que quedaven curtes: la retribució de personal eventual (amb la creació d'una plaça auxiliar administrativa); la partida dels subministraments ampliada amb 10.000 euros, per l'augment del cost del gas, que s'ha multiplicat per 5; una transferència per entitats supramunicipal que s'augmenta amb 65 euros (concretament la de Localred); 70.000 euros en subministrament elèctric als equipaments municipals, també degut a l'augment dels costos; l'ampliació del rènting del vehicle de la brigada, per 2.500 euros; i 4.500 euros de transferència a l'alta a entitats (per l'augment dels costos dels subministraments d'algunes associacions). L'alcalde va concretar que la modificació no es faria efectiva fins al nou mandat amb el nou govern. Elisabeth Segura, de Junts per Caldes, va considerar que algunes de les modificacions les veien "improvisades" i va preguntar per què no s'havia igualat el mateix augment de crèdit per totes les entitats. L'alcalde, Òscar Baró, va respondre que les assignacions a entitats varien i s'analitzen cada any, i que l'augment dels costos en certs productes havia afectat més a uns que a altres. El punt es va aprovar amb els vots a favor d'ERC i el PSC, l'abstenció de Gent d'Estrac i Junts per Caldes.

El setè punt de l'ordre del dia va ser la votació d'un conveni amb el Consell Comarcal del Maresme per tal d'adherir-se al programa "Temps de cures", del període 2023-2026. Laura Aloy, regidora d'Acció Social, Dona i Polítiques d'Igualtat va exposar en les característiques del programa. "Des del Departament d'Igualtat i Feminismes de la Generalitat s'ofereix aquest servei que vol fomentar les cures com un dret universal. Nosaltres ens vincularem a la borsa d'hores mensual, amb un servei de canguratge puntual en espais públics. Consisteix en la dinamització d'espais públics, per a menors d'edat (de 13 a 16 anys). A més es donarà prioritat a famílies vulnerables, segons els criteris establerts des de Serveis Socials. Al ser un programa viu, n'utilitzarem unes hores concretes, però si es detecta que se'n necessiten més, es pot modificar. Per això és una bona eina de detecció de les necessitats reals del jovent del poble". El punt es va aprovar per unanimitat. Així l'Ajuntament destinarà uns 400 euros en termes de gestió al CCM.

El vuitè punt de l'ordre del dia va ser la votació d'una moció presentada des del PSC, referent a les mesures correctores urgents per la sequera. Joan Baró, del PSC, va presentar l'escrit i va exposar que en l'actualitat la major part del territori està en situació de sequera (224 municipis de 15 comarques). Alguns dels acords de la moció eren instar a la Generalitat a aplicar mesures correctores i demanar la construcció d'una nova estació de tractament d'aigua potable al Besòs. L'alcalde, Òscar Baró, va argumentar el sentit de vot del seu partit basant-se en les accions ja preses i previstes des de la Generalitat per combatre la sequera. El punt es va desestimar amb els vots a favor del PSC, els vots en contra d'ERC i l'abstenció de Junts per Caldes i Gent d'Estrac.

El novè punt de l'ordre del dia va ser donar compte d'una sentència de SIGE, resolta en favor de l'Ajuntament (procediment 430/2019 M1 una quantitat de 34.594'74 euros). L'alcalde, Òscar Baró, va explicar que era una sentència corresponent a una reclamació de l'empresa per un reequilibri corresponent al 2018. "La resolució, igual que en la primera sentència, dona la raó a l'Ajuntament: no ens correspon pagar per reequilibris econòmics".

El desè punt de l'ordre del dia va ser donar compte del PMP del 2023, que s'ha tancat amb 39'74 dies.

L'onzè punt de l'ordre del dia va ser donar compte del tancament i arxivament de l'expedient de reurbanització de Pont del sargent.

PRECS I PREGUNTES:

L'apartat de precs i preguntes va començar amb les qüestions de Gent d'Estrac. Albert Batlle va preguntar per. Alhora va preguntar l'import de l'endeutament de l'Ajuntament previst pel 30 de juny de 2023, sobre les dades de la participació externa i interna a la bio-fira (i concretament si s'havia previst alguna col·laboració especial amb els comerços del parc Joan Maragall) i també va preguntar sobre el projecte d'estabilització de talussos de la N-II, entre Caldes i Calella. Per la seva banda, Elisabeth Segura de Junts per Caldes va preguntar sobre el trasllat de la Policia Local a la planta superior del poliesportiu municipal i sobre les obres del complex esportiu. També es va interessar per conèixer més detalls del projecte executiu de la canonada del carrer Església; va preguntar sobre els usos de l'estructura situada al costat de les pistes de petanca, sobre l'incompliment de la llei electoral i sobre el vídeo promocional de la vila. Després de respondre les preguntes dels grups municipals, l'equip de govern va donar resposta a les qüestions dels vilatans i de les vilatanes que van preguntar sobre una proposta d'algun dels grups municipals de portar el Casal d'Avis a Can Vidal i sobre el projecte del Pont del Sargent.

Al final de Ple la regidora d'Acció Social, Dona i Polítiques d'Igualtat, Gent Gran i Ocupació, Laura Aloy, es va acomiadar, ja que no tornarà a formar part del consistori després de les eleccions d'aquest diumenge. 

Escolta el ple:

 

Informació publicada el 26 de maig de 2023Compartir:Comparteix al FacebookCompartir a Twitter

AJUNTAMENT DE CALDES D'ESTRAC
Plaça de la Vila s/n | 08393 Caldes d'Estrac | 93 791 00 05