Pancarta 02
Pancarta 07
Pancarta 08
Pancarta 01
Ajuntament
Municipi
Seu electronica
Turisme
Inici > Informació sobre protecció de dades personals
INFORMACIó SOBRE PROTECCIó DE DADES PERSONALS
D'acord amb l'article 13 del Reglament (UE) 2016/679, de 27 d'abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques en el que respecta al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes, les vostres dades seran tractades per part de l'Ajuntament de Caldes d'Estrac, com a responsable.

Responsable del tractament 

Ajuntament de Caldes d’Estrac
Plaça Vila s/n, 08393 Caldes d’Estrac
Tel. 93 791 00 05
ajuntament@caldetes.cat www.caldetes.cat 

Dades de contacte delegat de protecció de dades 

dpd@caldetes.cat
Plaça Vila s/n, 
08393 Caldes d’Estrac

Finalitat del tractament 

Mantenir la vostra relació amb l’Ajuntament de Caldes d’Estrac als efectes de la comunicació del delegat de protecció de dades. 

Base jurídica 

Compliment d’una obligació legal aplicable al responsable del tractament.
Les dades són obligatòries per tramitar la sol·licitud. 

Destinataris 

Les vostres dades no es comunicaran a tercers. 

Drets de les persones 

Podeu accedir a les vostres dades, rectificar-les o suprimir-les, oposar- vos al tractament i sol·licitar-ne la limitació, enviant la vostra sol·licitud a l’adreça de Caldes d’Estrac o mitjançant la seva seu electrònica (http://caldetes.eadministracio.cat/info.0). 

Termini de conservació de les dades 

Mentre es mantingui la vigència de la comunicació. 

Reclamació 

Podeu presentar una reclamació adreçada a l’Ajuntament de Caldes d’Estrac, en paper o mitjançant la seu electrònica de l’Ajuntament de Caldes d’Estrac (http://caldetes.eadministracio.cat/info.0). 

AJUNTAMENT DE CALDES D'ESTRAC
Plaça de la Vila s/n | 08393 Caldes d'Estrac | 93 791 00 05