Pancarta 01
Pancarta 07
Pancarta 08
Pancarta 02
Ajuntament
Municipi
Seu electronica
Turisme
Inici > Governació > Junta de Govern Local (JGL)
JUNTA DE GOVERN LOCAL (JGL)
Mandat 2019-2023

És l’òrgan de govern municipal col•legiat que te per finalitat col•laborar amb l’alcaldia en l’exercici de les seves funcions. Els seus membres són designats lliurement per l’alcalde en un nombre que no pot superar la tercera part dels regidors electes. La Junta de Govern Local exerceix les competències que li delega l’alcaldia i el Ple Municipal en l’acord de la seva constitució.

L'article 4.1.a, l'art.20.1.b, l'art.23 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les Bases de Règim Local, en la seva redacció introduïda per Llei 57/2003, de 16 de desembre, en concordança amb l'art.48.1.b del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova et text refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya, estableixen l’existència de la Junta de Govern Local en els municipis amb una població de dret superior a cinc mil habitants, i en els de menys quan així ho disposi el seu Reglament orgànic o així ho acordi el Ple del seu Ajuntament.

La Junta de Govern Local de l’Ajuntament de Caldes d’Estrac celebra sessió ordinària amb caràcter quinzenal, a convocatòria de l’alcalde i assistència del Secretària de la Corporació. Les seves deliberacions no són públiques, si bé de cada sessió se’n aixeca l’acta corresponent, signada per l’Alcalde i la Secretària, on hi consten els acords adoptats i que sí que te caràcter públic i consultable.

La Junta de Govern Local en el mandat 2019 - 2023 està formada per:

President: 

  • L’Alcalde, Òscar Baró Clariana

Vocals:

  • Sr. Joan Baró i Viaplana
  • Sra. Laura Aloy i López
  • Sr. David Salvà i Comes

Observadors permanents:

  • Sr. Alfred Freixas Ricart
  • Sra. Alexandra Manni Sánchez
  • Sr. Miquel González Monforte

 

AJUNTAMENT DE CALDES D'ESTRAC
Plaça de la Vila s/n | 08393 Caldes d'Estrac | 93 791 00 05