Pancarta 07
Pancarta 01
Pancarta 02
Pancarta 08
Ajuntament
Municipi
Seu electronica
Turisme
Inici > Ajuntament > Comissions del Ple
COMISSIONS DEL PLE
Mandat 2019-2023

Que en la sessió plenària celebrada el 18 / de febrer / 2021 s'aprovà els nomenaments dels representants a la Comissió Informativa de Ple i a la Comissió Especial de Comptes de l’Ajuntament de Caldes d’Estrac:

Comissió Informativa de Ple
A l'Ajuntament de Caldes d'Estrac, el Ple Municipal ha determinat l'existència de la Comissió Informativa de Ple, que es reuneix abans de cada sessió plenària, convocada per l'Alcalde i amb assistència del Secretari de la Corporació. La seva funció és la de conèixer, estudiar i dictaminar els temes que s'han de sotmetre al Plenari. La Comissió Informativa de Ple està integrada pels membres següents:

President:

- Sr. ÒSCAR BARÓ CLARIANA o regidor en qui delegui

Vocals:

4 Pel grup municipal d’Esquerra Republicana de Catalunya - Acord Municipal:

- Sr. DAVID SALVÀ COMAS

- Sra. LAURA ALOY LÓPEZ

- Sr. ALFRED FREIXAS RICART

- Sr. GONZALO BONNIN FERNÁNDEZ

2 Pel grup municipal del Partit dels Socialistes de Catalunya - Candidatura de Progrés:

- Sr. JOAN BARÓ VIAPLANA

- Sr. MIQUEL GONZÁLEZ MONFORTE

2 Pel grup municipal de Junts per Caldes d’Estrac:

- Sr. JOAQUIM ARNÓ PORRAS 

- Sra. ELISABETH SEGURA GUBERN

1 Pel grup municipal de Gent d’Estrac:

- Sr. ALBERT BATLLE SALVAÑÀ


Comissió Especial de Comptes
Així mateix, el Ple Municipal també ha determinat l'existència de la Comissió Especial de Comptes, que té caràcter obligatori per Llei, la funció de la qual és la d'examinar i estudiar els comptes anuals de l'Ajuntament abans de la seva aprovació per part del Plenari. És un òrgan polític intern de control de la gestió econòmica municipal que es reuneix obligatòriament com a mínim una vegada a l'any, convocada per l'Alcalde i amb assistència del Secretari de la Corporació. La Comissió Especial de Comptes, que és d’existència preceptiva, està integrada pels membres següents:

President:

- Sr. ÒSCAR BARÓ CLARIANA o regidor en qui delegui

Vocals:

Pel grup municipal d’Esquerra Republicana de Catalunya - Acord Municipal:

- Sr. DAVID SALVÀ i COMAS i suplent Sra. LAURA ALOY LÓPEZ

Pel grup municipal del Partit dels Socialistes de Catalunya - Candidatura de Progrés:

- Sr. JOAN BARÓ VIAPLANA i suplent Sr. MIQUEL GONZÁLEZ MONFORTE

Pel grup municipal de Junts per Caldes d’Estrac:

- Sr. JOAQUIM ARNÓ I PORRAS i suplent Sra. ELISABETH SEGURA GUBERN

Pel grup municipal de Gent d’Estrac:

- Sr. ALBERT BATLLE SALVAÑÀ

AJUNTAMENT DE CALDES D'ESTRAC
Plaça de la Vila s/n | 08393 Caldes d'Estrac | 93 791 00 05