Pancarta 02
Pancarta 08
Pancarta 07
Pancarta 01
Ajuntament
Municipi
Seu electronica
Turisme
Inici > Ajuntament > Ple Municipal
PLE MUNICIPAL
Mandat 2023-2027

El Ple Municipal és l'òrgan de màxima representació política dels ciutadans en el govern de la vila. Està presidit per l'alcalde i en formen part un total d'11 regidors integrants de diferents grups polítics que composen l'Ajuntament de Caldes d'Estrac. El Ple està integrat per l'alcalde, que el presideix, i els regidors i les regidores de l'Ajuntament, i té les competències assenyalades en l'article 22 de la Llei reguladora de les bases del règim local, Llei 7/85 de 2 d'abril,  i en l'article 51 del Text Refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya aprovat per D. Leg. 2/2003, de 28 d'abril, llevat de les que pugui delegar o desconcentrar en la Junta de Govern Local o en l'alcalde.

Els plenaris municipals se celebren el darrer dilluns de cada dos mesos, a les 20 hores, llevat dels plenaris extraordinaris que es convoquen de manera extraordinària o urgent sense una periodicitat fixa. La sala de sessions, ubicada a la primera planta de l'Ajuntament, està oberta a la ciutadania. Els Plens es poden seguir a través del web municipal i/o les xarxes socials.

AJUNTAMENT DE CALDES D'ESTRAC
Plaça de la Vila s/n | 08393 Caldes d'Estrac | 93 791 00 05