Pancarta 01
Pancarta 08
Pancarta 02
Pancarta 07
Ajuntament
Municipi
Seu electronica
Turisme
Inici > Ajuntament > Retribucions dels regidors electes
RETRIBUCIONS DELS REGIDORS ELECTES
Mandat 2019-2023

Que en la sessió plenària celebrada el 18 / de febrer / 2021 s’adoptà la determinació dels membres que exerciran els seus càrrecs amb dedicació parcial, que seran els següents:

L’alcalde, el senyor Òscar Baró Clariana.

Exercirà el seu càrrec amb dedicació parcial del 50% per ostentar delegacions de l’Alcaldia, i percebrà una retribució bruta anual de 21.600 euros (VINT-I-UN MIL SIS-CENTS EUROS), els quals percebrà en catorze pagues, dotze corresponents a les mensualitats de l’any i les dues restants corresponents a les mensualitats de juny i desembre. Les quantitats anteriors es regularitzaran automàticament en la mateixa quantia que l'increment de les retribucions que es fixi pel personal al servei de l'administració en la Llei de Pressupostos Generals de l'Estat, sense necessitat d'acord exprés.

El primer tinent d’alcalde, el senyor Joan Baró Viaplana.

Exercirà el seu càrrec amb dedicació parcial del 75% per ostentar delegacions de l’Alcaldia, i percebrà una retribució bruta anual de 20.000 euros (VINT MIL EUROS), els quals percebrà en catorze pagues, dotze corresponents a les mensualitats de l’any i les dues restants corresponents a les mensualitats de juny i desembre. Les quantitats anteriors es regularitzaran automàticament en la mateixa quantia que l'increment de les retribucions que es fixi pel personal al servei de l'administració en la Llei de Pressupostos Generals de l'Estat, sense necessitat d'acord exprés.

La regidora, la senyora Laura Aloy López.

Exercirà el seu càrrec amb dedicació parcial del 75% per ostentar delegacions de l’Alcaldia, i percebrà una retribució bruta anual de 20.000 euros (VINT MIL EUROS), els quals percebrà en catorze pagues, dotze corresponents a les mensualitats de l’any i les dues restants corresponents a les mensualitats de juny i desembre. Les quantitats anteriors es regularitzaran automàticament en la mateixa quantia que l'increment de les retribucions que es fixi pel personal al servei de l'administració en la Llei de Pressupostos Generals de l'Estat, sense necessitat d'acord exprés.

El Ple de l’Ajuntament de Caldes d’Estrac en sessió extraordinària i urgent celebrada el 18 de febrer de 2021 va ratificar les retribucions per assistència a les sessions de la Junta de Govern Local, el Ple Municipal i les assignacions econòmiques dels grups polítics que havien estat aprovades en la sessió de l'1 de juliol de 2019. Així doncs, els membres de la Corporació que no ostentin dedicació, ni exclusiva ni parcial, rebran les quantitats per assistència a les sessions dels òrgans col·legiats que s’especifiquen:

- Assistència a sessions de la Junta de Govern Local dels membres que en formen part, així com dels regidors delegats que hi assisteixen com a convidats del senyor alcalde, 250 euros per assistència efectiva a cada sessió, amb un màxim de 24 sessions anuals, establint-se un import màxim de 6.000 euros anuals per cada regidor, amb independència del nombre de sessions que se celebrin.

- Assistència a sessions del Ple Municipal 150 euros per assistència efectiva a cada sessió, amb un màxim de 6 sessions anuals, establint-se un import màxim de 900 euros anuals per cada regidor, amb independència del nombre de sessions que se celebrin.

- Cada grup polític disposarà d’una dotació de 500 euros anuals per cada regidor que l'integri amb la finalitat de disposar dels recursos adients per desenvolupar les seves funcions.

AJUNTAMENT DE CALDES D'ESTRAC
Plaça de la Vila s/n | 08393 Caldes d'Estrac | 93 791 00 05